پایه یکم

 • سن 25 سال تمام و گذشتن حداقل دو سال از زمان دریافت گواهینامه پایه دوم
 • اصل شناسنامه
 • اصل کارت ملی یا تاییدیه صادره از اداره ثبت احوال
 • ارائه هر نوع گواهینامه دیگر اعم از موتور یا ویژه
 • ارائه اصل گواهینامه رانندگی معتبر پیش نیاز
 • ٨ قطعه عکس ٤×٣ تمام رخ (تجدید چاپ نباشد)
 • عکس بدون عینک، بدون کلاه، کراوات، لباس نظامی،رنگی و حتماً ضمینه سفبد باشد.

پایه دوم

 • سن 23 سال تمام و گذشتن حداقل دو سال از زمان دریافت گواهینامه پایه سوم
 • اصل شناسنامه
 • اصل کارت ملی یا تاییدیه صادره از اداره ثبت احوال
 • ارائه هر نوع گواهینامه دیگر اعم از موتور یا ویژه
 • ارائه اصل گواهینامه رانندگی معتبر پیش نیاز
 • ٨ قطعه عکس ٤×٣ تمام رخ (تجدید چاپ نباشد)
 • عکس بدون عینک، بدون کلاه، کراوات، لباس نظامی،رنگی و حتماً ضمینه سفبد باشد.

پایه سوم

 • اصل شناسنامه
 • اصل کارت ملی یا تاییدیه صادره از اداره ثبت احوال
 • ارائه هر نوع گواهینامه دیگر
 • ٨ قطعه عکس ٤×٣ تمام رخ (تجدید چاپ نباشد)
 • عکس بدون عینک، بدون کلاه، کراوات، لباس نظامی،رنگی و حتماً ضمینه سفبد باشد.
 • ارائه برگه گروه خونی

موتور سیکلت

 • اصل شناسنامه
 • اصل کارت ملی یا تاییدیه صادره از اداره ثبت احوال
 • ارائه هر نوع گواهینامه دیگر
 • ٨ قطعه عکس ٤×٣ تمام رخ (تجدید چاپ نباشد)
 • عکس بدون عینک، بدون کلاه، کراوات، لباس نظامی،رنگی و حتماً ضمینه سفبد باشد.